Uşak Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Akademik Kadro

Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Senem Şentürk GÜÇEL

                                  Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILMAZ

Genel bilgi:

Atom çekirdeklerinin kararlı hale geçebilmek için dışarıya saldıkları hızlı parçacıklar ve elektromanyetik dalga şeklinde taşınan enerjiler “radyasyon” olarak adlandırılır. Tıbbi radyoloji bu enerjinin görüntüleme alanında kullanılması sonucu sağlık alanında hizmet veren bir bölümdür. İyonizan radyasyon içermeyen görüntüleme yöntemleri de vardır. Röntgen, mamografi ve bilgisayarlı tomografide (BT) radyasyon kaynağı olarak iyonizan radyasyon içeren X-ışınları kullanılmaktadır. Ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemede (MRG) ise iyonizan radyasyon içermeyen diğer enerji kaynakları (ultrasonografide ses dalgaları, manyetik rezonans görüntülemede radyofrekans dalgaları) kullanılmaktadır.

Radyoloji bölümünün hizmeti 2 kategoride yer almaktadır:

Tanısal radyoloji (Tanıya yönelik röntgen, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme hizmetleri)

Girişimsel radyoloji (Tanıya yönelik ince ve kalın iğne biyopsileri, anjiyografi işlemleri; tedaviye yönelik abse drenajı, perkütan biliyer drenaj, radyofrekans (RF) ablasyon gibi nonvasküler girişimsel işlemler ile embolizasyon, tümör tedavisi, stentleme, balon anjiyoplasti vb vasküler girişimsel işlemler)

Bölümümüz; 1 profesör ve sağlık bakanlığı kadrosunda çalışan 5 radyoloji uzmanından oluşmaktadır.

Misyon:

Bilimsel bilgi ve güncel veriler ışığında, en yeni teknolojiyi ve görüntüleme yöntemlerini kullanarak, hasta tanı ve tedavisini planlayan, sürekli kendini yenileyebilen insan haklarına saygılı hekimler yetiştirmektir.

Ayrıca bölüm olarak misyonumuz her türlü görüntüleme alanında başarılı olmak ve radyoloji alanında lider bir bölüm olmak için gelecek nesillere hitap eden, tüm görüntüleme yöntemlerine hakim deneyimli radyoloji uzman hekimleri yetiştirmek ve eğitmektir.

Vizyon:

Radyoloji alanında öncü bilimsel araştırma ve eğitim çalışmaları ile etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunarak, alanında örnek bir sağlık kuruluşu olmaktır.

KLİNİĞİMİZDE

İlaçlı ve ilaçsız röntgen incelemeleri yapılmaktadır.

Tüm ultrasonografik incelemeler ve Doppler incelemeleri toplam 5 adet üst düzey Doppler ultrasonografi cihazı ile sürdürülmektedir.

Meme kanseri taraması ve tanısal mamografi incelemeleri ile memeye yönelik iğne biyopsisi gibi girişimsel işlemler yapılmaktadır.

Tiroide yönelik ince iğne biyopsileri yapılmaktadır.

Temel olarak acil servise hizmet veren 16 kesitli bilgisayarlı tomografi (BT) cihazıyla rutin BT incelemeleri yapılmaktadır.

Hizmet alımı ile kurulan 128 kesit BT cihazıyla kliniğimizde BT anjiografi, 3-boyutlu BT ve sanal endoskopik incelemeler de dahil olmak üzere tüm BT incelemeleri yapılabilmektedir.

Hizmet alımı ile kurulan 1,5 Tesla manyetik rezonans (MR) cihazıyla kliniğimizde dinamik MR, batın MR incelemeleri, MR anjiyografi, perfüzyon ve spektroskopi çalışmaları da dahil tüm MR tetkikleri yapılabilmektedir.


Oluşturma: 07 Haziran 2018